Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

За проекта

За проекта

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Основните цели на интегрирания проект са:

1. Подобряване качеството на въздуха в общините София, Бургас, Велико Търново, Монтана, Русе и Стара Загора

2. Изграждане и подобряване на капацитета на администрациите на шестте общини, така че да са в състояние да:

- прилагат мерките, включени в Програмите за КАВ

- извършват цялостен мониторинг и контрол, осигуряващи качеството на въздуха

- използват различни източници на финансиране, включително средства от ЕС, за изпълнение на мерките за качеството на въздуха

- разработват Програми за КАВ за следващия програмен период въз основа на достатъчно количествена и качествена информация

3. Повишаване на осведомеността и създаване на добре информирана общност от граждани и неправителствени организации, която да бъде партньор, опонент и коректив на администрацията по отношение на качеството на въздуха

4. Повишаване капацитета на всички общини в България с лошо качество на въздуха по въпросите, свързани с управлението на качеството на въздуха

5. Подобряване на трансфера на ноу-хау и опит в областта на качеството на въздуха чрез изграждане на мрежи с други общини в ЕС, отговорни институции, подобни проекти и др.

 


 

ДЕЙНОСТИ

А. Подготвителни дейности

ДЕЙНОСТ А1. Анализ на програмите за управление на качеството на атмосферния въздух и набиране на допълнителна информация

Извършване на анализ и оценка на Програмите за управление на качество на атмосферния въздух на шестте общини.
Закупуване и инсталиране на оборудване за мониторинг на качеството на въздуха в шестте общини.
Създаване на база данни, съдържаща събраната информация.
Изготвяне на Наредба за обхвата и съдържанието на информацията относно качеството на въздуха, която трябва се представя на общините във връзка с задълженията им за управление на качеството на въздуха на тяхна територия.
Създаване/актуализиране на системи за ранно предупреждение в шестте общини.

ДЕЙНОСТ А2. Анализ и оценка на битовото отопление като източник на замърсяване на въздуха

Извършване на оценка на възможностите за подмяна на отоплителните системи на населението в кварталите със значителен принос към замърсяването на въздуха.
Извършване на оценка на осведомеността и нагласите на населението в шестте общини, вкл. за участие в схемата за подмяна на отоплението, която ще бъде реализирана през следващите две фази.

ДЕЙНОСТ А3. Анализ на алтернативи за отопление на домакинствата и пазарно проучване 

Идентифициране на възможностите за подмяна на отоплителните уреди/системи на домакинствата.
Провеждане на пазарни проучвания и анализ на ефективността на разходите за всеки от алтернативните варианти за отопление на домакинствата.
Извършване на проучване сред операторите/производителите на отоплителни инсталации и решения.
Изготвяне на доклад с препоръчителни варианти за подмяна на отоплителните уреди/системи на домакинствата за всяка от общините по проекта.

ДЕЙНОСТ А4. Анализ на Програмата за целево енергийно подпомагане в България

Изготвяне на анализ на нуждите на бенефициентите на Програмата за целево енергийно подпомагане.
Разработване на специални критерии за достъп до схемата за преход към алтернативни форми на битово отопление. Тези критерии ще бъдат включени като елемент в концепцията за схемата, която ще бъде разработена в рамките на Дейност А5.

ДЕЙНОСТ А5. Разработване на схема за преход към алтернативни форми на битово отопление 

Разработване на концепции за схемата за преход към алтернативни форми на отопление на домакинствата за всяка от шестте общини.
Провеждане на консултации със заинтересованите страни във всяка от общините.
Разработване на окончателни варианти на Схема за преход към алтернативни форми на отопление на домакинствата за всяка от шестте общини.

ДЕЙНОСТ А6. Изграждане на капацитета на координиращия бенефициент, асоциираните бенефициенти и заинтересованите страни  

Обучение на представители на различните звена в обхвата на схемата за управление на проекта по административни и управленски въпроси.
Назначаване на експерти по качество на въздуха в общините бенефициенти.
Обучение на представители на екипите, които отговарят за изпълнение на конкретни дейности по проекта по специфичните теми и технически въпроси.
Създаване на платформа за обмен на информация.
Създаване и поддържане на мрежа за координация в областта на управление на качеството на атмосферния въздух.

C. Конкретни дейности

ДЕЙНОСТ C1. Демонстрация (тестване) на схемата за преход към алтернативни форми на битово отопление 

Набиране на участници (домакинства) в схемата.
Оказване на съдействие на участниците в схемата, вкл. разкриване на бюра за администриране на схемата във всяка от шестте общини.
Доставка на отоплителните уреди по схемата за преход към алтернативни форми на битово отопление.
Монтиране на новите уреди/системи за битово отопление.
Пробен период на работа, вкл. събиране и анализ на информация за тестването.

ДЕЙНОСТ C2. Оценка на пилотното тестване на схемата и финализиране на дизайна на схемата 

Извършване на анализ на цялата документация за изпълнението на схемата в шестте общини.
Провеждане на социологическо проучване сред домакинствата, участвали в пилотното тестване на схемата.
Провеждане на дълбочинни интервюта с общинските служители, които администрират схемата.
Разработване на обобщен доклад от оценката и препоръки за промени в схемата, и необходимостта от изменения на местната правна рамка.
Извършване на промяна в дизайна на схемата, ако е необходимо, вкл. актуализиране на набора от документи за изпълнение на схемата за преход към алтернативни форми на отопление на домакинствата.

ДЕЙНОСТ С3. Изграждане на капацитета на координиращия бенефициент, асоциираните бенефициенти и заинтересованите страни (фаза 2) 

Обучение на общинските служители, отговарящи за прилагане на схемата за преход към алтернативни форми на битово отопление.
Обучение на общински служители в областта на качеството на въздуха. 
Участие в актуализирането на Програмите за качеството на атмосферния въздух на Столична община и общините Бургас, Стара Загора, Русе и Велико Търново – тази задача ще бъде финансирана от ОПОС 2014-2020.

ДЕЙНОСТ С4. Прилагане на схемата за преход към алтернативни форми на битово отопление 

Набиране на участници в схемата (домакинства).
Оказване на съдействие на участниците в схемата, вкл. чрез бюрата за администриране на схемата във всяка от шестте общини.
Доставка на отоплителни уреди по схемата за преход към алтернативни форми на битово отопление.
Инсталиране на отоплителните уреди за алтернативни форми на отопление.

ДЕЙНОСТ С5. Оценка на прилагането на схемата 

Оценка на прилагането на схемата по отношение на участието на потенциални бенефициенти, силни и слаби страни, изпълнение, покритие и др. чрез събиране и анализ на:

- количествена информация - цялата документация по прилагане на схемата

- качествена информация - социологически проучвания сред населението, участници в схемата и администратори на схемата

- информация за състоянието на въздуха - данни от системата за мониторинг на качеството на атмосферния въздух.

- информация за разходите за отопление на домакинствата

Формулиране на препоръки и предложения за промени в схемата за преход към алтернативни форми на отопление на домакинствата в периода след проекта и за изпълнението на схемата на национално ниво.

ДЕЙНОСТ С6. Изграждане на капацитет на координиращия бенефициент, на асоциираните бенефициенти и на заинтересованите страни (фаза 3) 

Обучение за увеличаване на капацитета на общинските служители, отговарящи за прилагане на схемата за преход към алтернативни форми на битово отопление.
Обучение на общински служители в областта на качеството на въздуха.

ДЕЙНОСТ C7. Изготвяне на предложение за прилагане на схемата на национално ниво 

Изготвяне на предложение за прилагане на схемата за преход към алтернативни форми на отопление на домакинствата във всички общини с влошено качество на атмосферния въздух.

D. Мониторинг на въздействието на проектните дейности

ДЕЙНОСТ D1. Оценка на въздействието на проектните дейности и създаване на таблица с индикатори 

Набиране на информация, необходима за попълване на таблиците с показателите (количествени и качествени), които трябва да бъдат представени в докладите. Тези показатели служат за оценка на въздействието на Интегрирания проект с оглед на общите цели на програма LIFE в съответствие с регламента и многогодишната работна програма за периода 2014-2017 г.

E. Обществена осведоменост и разпространение на резултатите

ДЕЙНОСТ Е1. Разпространение на резултатите от проекта и повишаване на информираността  

Създаване и поддържане на уебсайт на проекта.
Създаване и поддържане на профили на проекта в социалните медии.
Създаване на местни информационни центрове.
Медийно отразяване на проектните дейности.
Организиране и провеждане на събития на национално и местно равнище.
Изготвяне и разпространение на информационни материали.

ДЕЙНОСТ Е2. Взаимодействие с други проекти по и извън Програма LIFE

Установяване на контакти и ефективно взаимодействие с проектите, финансирани по Програма LIFE и такива извън LIFE, насочени към опазване на чистотата на атмосферния въздуха.
Провеждане на обучително пътуване.
Представяне на проекта на международни форуми.

ДЕЙНОСТ Е3. Обобщен доклад за проекта

Изготвяне на обобщен доклад, чиято цел е да представи проекта на широката общественост на ясен и достъпен език. В доклада ще бъдат описани постиженията на проекта и дългосрочните ползи за околната среда, по-специално опазването на чистотата на въздуха, като по този начин ще се привлече вниманието към проекта на политици, журналисти, експерти и други заинтересовани страни по подобни теми и въпроси.

F. Управление на проекта и мониторинг на напредъка

ДЕЙНОСТ F1. Създаване на рамка за управление на проекта

Създаване на рамка за управление на проекта, включваща следните структурни звена:

- Управителен комитет

- Координационна група

- Звено за изпълнение на проекта

- Местни звена за управление

- Експертен център.

ДЕЙНОСТ F2. Оперативно управление и мониторинг на прогреса по проекта

Разработване на План за действие.
Разработване и поддръжка на информационна платформа на проекта.
Осигуряване на синергия между изпълнението на Интегрирания проект и изпълнението на плановете за управление на качество на въздуха на шестте общини.
Разработване на подробни методологии за изпълнение на задачи по проекта.
Възлагане на изпълнението на задачите/дейностите по проекта.
Мониторинг и контрол на качеството на произвежданите материали.
Одобрение на документи, изготвени в резултат на изпълнението на проектните дейности.
Създаване и организация на система за документиране и отчитане на изпълнението на проекта.
Докладване на изпълнението на Програма LIFE.

ДЕЙНОСТ F3. Разработване на План „След LIFE”

Разработване на план „След LIFE“, който представя как ще бъдат продължени или възпроизведени дейностите, изпълнявани в рамките на Интегрирания проект, и как ще бъдат мобилизирани създадените по време на проекта човешки ресурси и управленски капацитет, как ще бъде осигурено финансиране и т.н.

Последни новини

Проведена Национална кръгла маса по Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”

На 31.05.2022 г. (вторник) от 11.00 ч. в сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи, гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 108 се проведе Национална кръгл...

Прочети още

Кръгла маса на Община Монтана за качеството на атмосферния въздух

Община Монтана организира на 30.05.2022г. от 11.00 ч. Кръгла маса по Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството...

Прочети още

Национална кръгла маса по Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”

На 31.05.2022 г. /вторник/ от 11.00 ч. в сградата на Федерация на научно-техническите съюзи, гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 108 ще се проведе Национална...

Прочети още